1. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между „Уеб Фордж“ ООД, наричано по по-долу „Доставчик“, и Клиенти, относно предоставянето на услугата ХОСТИНГ (Споделен хостинг, WordPress хостинг), наричана по-долу „Услуга/та“.

1.2. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Доставчика предоставя услуги на Клиента въз основа на направена Заявка чрез формата за заявка в сайта на Доставчика.

 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование: „Уеб Фордж“ ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Ул. Ради Николов 33, ет.2 ап.14
 • Адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Бургас, ул. Ради Николов 33, ет. 2, ап.14
 • E-mail за кореспонденция: office@webforge.bg
 • Тел.: 0893 688 309
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 207655583
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 207655583
 • Надзорни органи:
  • Комисия за защита на личните данни
   • Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
   • Тел.: (02) 940 20 46
   • Факс: (02) 940 36 40
   • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   • Уеб сайт: www.cpdp.bg
  • Комисия за защита на потребителите
   • Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
   • Тел.: 02 / 980 25 24
   • Факс: 02 / 988 42 18
   • Гореща линия: 0700 111 22
   • Уеб сайт: www.kzp.bg

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

3.1. “Хостинг услуга“ (Споделен хостинг, WordPress хостинг хостинг) включва следното:

 1. Предоставяне на свободно пространство и ресурси на сървър на Доставчика, на което Клиентът има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация (хостване на уеб-сайт);
 2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство и сървърни ресурси;
 3. Предоставяне на възможност за използване на имейл услуги;
 4. Предоставяне на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план и параметри.

3.2. (1) В случай че Клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Клиенти на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Клиентите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Физическите лица – клиенти използват услугите за следното:

 • за лични цели на базов (най-малък по спецификации и цена) абонаментен план за Услугата, ако имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 • за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3. Сървърни лимити и ограничения:

Споделената хостинг услуга предполага използването на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет:

 1. Предоставеното място от Доставчика не може да бъде използвано единствено за цел backup. Пространството може да бъде използвано само за нуждите на уеб сайтовете, които се хостват на хостинг акаунта на Клиента. Клиенти, които нарушат тези условия, ще бъдат известени чрез email съобщение и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки за преустановяване на нарушението. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде спрян.
 2. Доставчикът не носи отговорност за промени, които са причинени от допълнителни софтуери като cPanel, LiteSpeed, Softaculous и други.
 3. Доставчикът не носи отговорност за коректната работа или ограничения, които са предоставени от трети страни като Directadmin, cPanel, LiteSpeed, Softaculous и други.
 4. Всяка отделна база от данни, качена и използвана от Клиента, не може да превишава лимита от 1GB (1,024 MB). Клиенти, които нарушават това условие, ще бъдат известени чрез email съобщение и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки за преустановяване на нарушението. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде спрян.
 5. Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента за предстоящи действия от негова страна, ако това засяга използваната услуга.

3.4. Достъпност до Услугата

Услугата е достъпна (24) часа на ден, седем (7) дни в седмицата, освен при редовна поддръжка и необходимите ремонти, и с изключение на каквато и да е загуба или прекъсване на хостинг услугите, поради причини извън контрола на Доставчика или такива, които не са разумно предвидими, включително, но и не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови връзки, Интернет спадове или повреди. В случай на каквато и да е загуба или прекъсване на хостинг услуги, единственото средство за защита на клиента и единствена и изключителна отговорност на домакина, при загуба или прекъсване на хостинг услуги се определя, както следва: за загуба или прекъсване на хостинг услуги, което се дължи на (I) причини, различни от плановото техническо обслужване и изисква ремонт или (II) причини извън контрола на домакина или (III) причини, които не са разумно предвидими от домакина, включително, но не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови връзки и Интернет спадове или повреди, чиято загуба или прекъсване на хостинг услугите превишава непрекъснатия период от двадесет и четири (24) часа, Клиентът получава кредит срещу бъдещи хостинг услуги, равни на пропорционална част от вноските за хостинг услуги за периода на престой.

3.5. Домейн име

Като част от първоначалните хостинг услуги, клиентът предоставя на Доставчика регистрирано домейн име.

3.6. Използване на имейл услуги:

Категорично се забранява изпращането на нежелани масови, комерсиални съобщения (Търговски съобщения) през Интернет (наречено още SPAM) от сървъри, принадлежащи на Доставчика. Доставчикът си запазва правото при установяване на SPAM нарушител да му бъде наложена санкция – деактивиране Потребителя (акаунта) без предупреждение. За “СПАМ” ще се счита също всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 300 (триста), изпратено в рамките на 1 час или повече от 20 e-mail съобщения за 1 минута, независимо дали са изпратени чрез e-mail софтуерно приложение на домашния компютър на Потребителя или през уеб базирано софтуерно приложение като phpList/ ccMail и други.

В случай на разпращане на непоискани съобщения през контакт или форми за регистрация Доставчикът запазва правото си да ограничи e-mail услугата на клиента.

 

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

4.1. (1) Услугата се предоставя от Доставчика на Клиента въз основа на подадена Заявка през уеб сайта на Доставчика.

(2) С отбелязване на данните си и при финализиране на Заявката или съгласие с общите условия, Клиентът декларира че е запознат с конкретните общи условия и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) С процеса по създаване на поръчка и съгласие на общите условия Доставчикът създава профил на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Доставчикът потвърждава регистрацията на Клиента посредством e-mail съобщение, което се изпраща на посочения от Клиента в неговия потребителски профил e-mail адрес.

(5) В процеса на активиране на услугата Доставчика създава парола за отдалечен достъп до Услугата, която се генерира през индивидуален акаунт на Клиента. Доставчикът изпраща паролата за достъп до хостинг услугата посредством e-mail съобщение към Клиента.

(6) При първоначалното използване на конкретната услуга Клиентът следва да въведе създадената от Доставчика парола за отдалечен достъп;

(7) В процеса на създаване на потребителски акаунт, Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни, както и се задължава при промяна на актуалността им, то да направи съответната промяна в тях.

(8) Доставчика запазва логове за различни действия към услугата на Потребителя като например логове за достъп до уеб сайта (access log), адреси с които е достъпвал контролния си панел, логове в защитна стена и други.

4.2. Услугата се активира след заплащане от Клиента на първата абонаментна такса съгласно избрания абонаментен план и след неговото уведомяване за активирането ѝ.

4.3. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от специалист на „Уеб Фордж“ ООД. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента, направена през клиентската зона.

4.4. (1) Управление на услугата. Клиентът получава достъп до клиентска зона – административен панел за дистанционно използване на Услугата.

(2) Клиентът има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с име и парола.

(3) Клиентът има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство и ресурси на сървър на Доставчика.

4.5. (1) Клиентът има право да споделя информация чрез предоставеното от Доставчика пространство и ресурси на сървър със свързаност към Интернет, на съответния избран от Клиента абонаментен план. Параметрите на първоначално избрания абонаментен план могат да бъдат променяни по желание на Клиента като същите бъдат увеличавани или намалявани (когато това е допустимо и в съответствие с настоящите Общи условия).

(2) Клиентът има възможност да заяви увеличаване на всеки един от параметрите на услугата чрез клиентската зона по всяко време при условие, че текущият му план е в статус “активен”.

(3) Към момента на активиране на заявка за намаляване на параметрите на хостинг услуга, параметрите на продукта се променят веднага, спрямо избрания от Клиента абонаментен план.

4.6. (1) Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в рамките на актуалния абонаментен план за Услугата.

(2) Клиентът има право да записва информация на обособеното за него пространство и да използва ресурсите на сървър на Доставчика и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра и настоящите общи условия.

4.7. (1) Доставчикът предоставя на Клиента възможност за използване на имейл услуги съгласно параметрите на актуалния абонаментен план.

(2) Клиентът може да използва имейл услуги в рамките на параметрите на актуалния абонаментен план.

4.8. (1) Доставчикът категорично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:

 • Torrent links (Torrent tracker)
 • psyBNC, IRC и подобни приложения
 • Порнографски издания
 • Warez съдържание
 • Хакерски програми или архиви
 • Софтуер за изпращане на СПАМ съобщения
 • Лишено от авторско право съдържание
 • Файлов download
 • Background процеси (proxy server, чат сесии)
 • Рейтинг уеб сайтове и системи, платформи за file/image sharing
 • Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България
 • Европейски правни норми
 • Скриптове или програми, целящи DDoS (Denial of Service)
 • Perl или Python базирани приложения и скриптове, които могат да причинят нежелани ефекти на системата ни, се наказват автоматично от системата ни за мониторинг на качените файлови формати и подсигуряване на файловата система.
 • Страници, които са насочени към гейминг сървър (Counter-Strike, Minecraft, World of Warcraft, GTA и други ).

(2) При използването на Услугата, Клиентът не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Клиентът използва услугата по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност, ограничения за неотстъпване на хостинг ресурси на трети лица и ефективност. Създадените от Ползвателя уеб сайтове, чрез използване на услугата, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на услугите “Споделен хостинг” и “WordPress хостинг” съгласно актуалния абонаментен план за Услугата.

(4) Клиентът няма право да използва Услугата за създаване и предоставяне на Интернет игри. Интернет игра по смисъла на този член не е организиране на промоции, викторини и други сходни на тези дейности.

(5) Клиентът няма право да използва Услугата за създаване на “прокси” и стартиране на резидентни програми.

(6) Клиентът се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, предоставяне и разпространяване по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица, а именно: авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; представляващите търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.
 • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

(7) Клиентът се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – “СПАМ”. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

4.9. Употреба на мултимедия стриймингът и поддръжката:

Mедия стриймингът се предлага под формата на FFmpeg/ Xvid/ MP4Box поддръжка заедно с PHP модул за FFmpeg, който приложенията Ви могат да ползват. Лимитират се следните действия, при които клиентът може да бъде ограничен:

 1. Прикачване и преправяне на формат на видеоклип в размер на повече от 200 Мб.
 2. Прикачване и преправяне на формат на видеоклипове повече от 1 на брой (наведнъж).
 3. Използване на поддръжката на Видео форматиране и преправяне, която сме предоставили на всички клиенти за употреба за създаване на уеб сайтове като Vbox/ Youtube на споделен хостинг.
 4. Използване на FFmpeg технологията за създаване на уеб сайт, който съдържа лицензирани материали или Еротични видеоматериали.

4.10. Сканиране на услугите:

 1. Доставчикът се задължава да сканира и преглежда с антивирусна и други налични програми съдържанието на клиентите, които използват Споделен Хостинг.
 2. Клиентът отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва Споделен Хостинг услуга без поддръжка от страна на Доставчика.
 3. Клиентът се съгласява, че ограничаването или прекъсването на услугата му, може да бъде предизвикано от неизпълнение за адекватна поддръжка на услугата.

4.11. Backup функция за хостинг услуги:

(1) Услугата Ежедневен backup за Споделен хостинг се предоставя доброволно от страна на Доставчика. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/ backups/ върху собственото си оборудване на определен период по собствено усмотрение. Типично биват запазени 7 архивни копия.

(2) Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за своите нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

(3) Доставчикът насърчава Клиента да съхранява допълнително информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство, на отдалечени носители и/или устройства.

(4) Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер, специфични разширения или определени директории при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.

(5) С настоящото правим неизчерпателно изброяване на разширения, които не биват включени в Backup архивирането – tgz, rar, zip, mp3, mp4, avi, iso, bakm mov, sql, gz и други.

4.12. Използване на SFTP/ SSH протокол за връзка:

(1) Клиентът се съгласява, че всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.

(2) Клиентът се съгласява, че всяко действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.

(3) Клиентът носи отговорност за всички действия, които трети лица могат да изпълнят, използвайки неговия ключ или паролата му.

4.13. Uptime/ Поддържане на уеб сайтовете на услугите в нормално състояние:

(1) Доставчикът се съгласява и задължава да поддържа уеб сайтовете на всички Клиенти в изрядно състояние според вече описаните условия за ползване на услугите.

(2) Доставчикът не е отговорен за условия извън неговия контрол, които предизвикват прекъсване на услугата, например:

 • Проблем, предизвикан от Клиент, който е нарушил условията за използване на услугите и е предизвикал глобалната мрежа да ограничи свързаността, която предлагаме за общо ползване;
 • Проблем, предизвикан на хардуерно ниво, който не може да бъде контролиран и поправен в обичайно изискуемо време за реакция;
 • Проблем, предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки;
 • Проблем, предизвикан от външен доставчик или софтуер.

(3) Доставчикът не носи отговорност ако клиентските уеб сайтове достигат сървърните ограничения и системите за сигурност автоматично забраняват временно страниците.

(4) Доставчикът не носи отговорност, в случай че Клиент достигне сървърни ограничения и вътрешните системи временно ограничат достъпа до уеб сайта с цел запазване качеството на предлаганата услуга.

(5) Доставчикът се задължава да прегледа точната причина, поради която се е случило прекъсване на достъп до услугата, и да помогне на Клиента максимално в допустимите граници.

(6) Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината за всички прекъсвания на услугите, които Клиентът ползва.

(7) Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да установи връзка към услугата си, освен ако причината не е в самия Доставчик.

(8) Доставчикът не носи отговорност при възникването на форсмажорни обстоятелства като пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и други.

(9) Клиентът е длъжен да води всяка кореспонденция с трети страни, с които има договорни отношения, при отстраняването на даден проблем, свързан с приложенията, хоствани на сървъри на Доставчика. Доставчикът може да изиска допълнителна информация, целяща да допълни първоначално подадената от Клиента и чието предназначение е да доизясни причината за възникналия казус или проблем.

4.14. Доставчикът типично запазва съдържанието на временно спрени акаунти към хостинг услугите в продължение на 45 дни.

 

5. СРОК НА УСЛУГАТА

5.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от един месец.

5.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото месечно възнаграждение от Клиента.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Доставчикът се задължава:

(1) да предостави и осигури договорените услуги съгласно спецификации, съгласувани с Клиента;

(2) да предоставя техническа поддръжка на услугата съгласно избрания от Клиента абонаментен план;

(3) да предостави на Клиента администраторски панел за администриране на Услугата и достъп до нейните функционалности;

(4) да поддържа денонощно Параметрите на договорените услуги и нейната свързаност;

(5) в случаите, когато има планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора.

6.2. Доставчикът има право:

(1) да получи от Клиента възнаграждение за предоставената Услуга;

(2) да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугата и да дава указания и инструкции на Клиента за правилно използване на Услугата;

(3) да ограничава Параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугата на Клиента, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя елементи на съобщителната инфраструктура;

(4) да ограничава временно Параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугата на Клиента с цел защита на сигурността на съобщителната си инфраструктура;

(5) да получи допълнително възнаграждение от Клиента за Допълнителни услуги във връзка с ползването на Услугата;

(6) да извършва Допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с Клиента;

(7) да изисква необходимата легитимация от Клиента при приемането на инструкции, относно ползването или управлението на Услугата;

(8) да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Клиентът ги използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство, добрите нрави и при нарушение на настоящите общи условия.

6.3. (1) Доставчикът предоставя необходимото съдействие на съдебните органи, прокуратурата, следствието и МВР при осъществяване на контрол и действия от тяхна страна, като предоставя информация за личните данни на Клиента и Услугата, трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги.

(2) При осъществяването на действията по ал. 1, Доставчикът не е задължен да уведомява Клиента, освен в изрично определени в закона случаи.

(3) Клиентът няма право да претендира обезщетение за вреди вследствие на действия на Доставчика по ал. 1.

 

6.4. Клиентът се задължава:

(1) да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата съгласно договорения абонаментен план и срок;

(2) да използва добросъвестно Услугата и в съответствие със законодателството на Република България;

(3) да използва Услугата по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на Доставчика или неговата съобщителна инфраструктура, да пази доброто име и търговската репутация на Доставчика, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Доставчика;

(4) да уведомява Доставчика за проблеми, свързани с ползването на Услугата;

(5) да оказва пълно съдействие на Доставчика за предоставяне на Услугата и отстраняване на проблеми, свързани с нея, както и да предоставя достъп на представители на Доставчика до крайните точки на предоставяне на Услугата, находящи се в негово владение;

(6) да използва и управлява Услугата единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от Доставчика име и парола за административен достъп;

(7) да не използва функционалността на Услугата по начин, който не съответства на нейното предназначение (например създаване на proxy, и др.).

(8) да предостави верни и актуални данни, които са му поискани от Доставчика. Клиентът е длъжен да информира Доставчика при промяна в предоставените данни;

(9) Клиентът се задължава да извършва дейността си законосъобразно, като осигурява наличието на всички необходимите права, лицензи и други права и разрешения съгласно приложимото законодателство.

6.5. Невъзможността на Клиента да използва Услугата по причини, за които Доставчикът не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях.

6.6. Клиентът има право:

(1) да използва Услугата по предназначение съобразно уговорените Параметри;

(2) да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата;

(3) на отказ от услугите, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 30-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

Услугите, чиито такси не подлежат на възстановяване според чл. 57, ал.1 на Закон за защита на потребителя, са всички продукти от следните категории: регистрация на домейн имена, SSL сертификати, лицензи.

В случай на отказ от предоставената услуга, всички закупени допълнителни лицензи като Directadmin, Cpguard, cPanel, LiteSpeed, CloudLinux и други не подлежат на възстановяване.

Допълнителни услуги, касаещи .bg домейн имена или радио хостинг, също не подлежат на възстановяване.

Срокът за възстановяване на платена сума е до 14 календарни дни.

 

7. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

7.1. Цената на Услугата се определя от Доставчика на неговия уеб сайт.

7.2. (1) Клиентът дължи на Доставчика цената за услугата, съгласно избрания абонаментен план.

(2) Информацията за различните абонаментни планове е достъпна на следната интернет страница: https://webforge.bg/hosting

7.3. Доставчикът има право едностранно да променя цените на предоставяните услуги. Доставчикът уведомява Клиента за промяната на цената на услугите не по-късно от 1 (един) месец преди влизане в сила на новите цени. В този случай Клиентът има право да изпрати писмено предизвестие за прекратяване на Договора преди влизането в сила на новите цени. В случай че Клиентът не изпрати предизвестие до ДОСТАВЧИКА, че не е съгласен с новите цени, то тази промяна влиза автоматично в сила след изтичането на 1-месечния срок.

7.4. Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година Доставчикът има право да индексира цените на Услугите, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена. С подписването на настоящия договор Клиентът се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящия член. В този случай Клиентът няма право да прекрати едностранно Договора на основание, че не е съгласен с новите цени.

7.5. (1) Клиентът заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период.

(2) Плащането може да бъде извършено по един от следните начини:

 1. Банков превод по следната банкова сметка на Доставчика:IBAN: BG70STSA93000030541705

  BIC: STSABGSF

  При банка: ДСК

 2. Разплащане чрез ПОС терминал ДСК– при избор на този метод на разплащане, вие ще бъдете автоматично пренасочен към сървър на ДСК, където се осъществява идентифицирането ви. На екрана за плащане следва да въведете данните на своята карта и секретен код за идентификация, след което се извършва авторизация на плащането с карта. При успешно плащане, ДСК връща отговор за успешната транзакция и достъпът ви до абонатната услуга се активира. При неуспешно плащане ДСК връща отговор за неуспешна транзакция.

(3) При извършване на банково плащане от страна на Клиента, той е длъжен в полето „Основание“ да посочи номера на поръчката. При некоректно попълнено поле Доставчикът не носи отговорност ако плащането не бъде отчетено на време.

7.6. Всяко получено плащане, което не може да бъде отразено от Доставчика, ще бъде възстановено на съответния платец.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Договорът между страните се прекратява с изтичане на срока на договора.

8.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните.

8.3. Договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на Клиента като в този случай Клиентът дължи неустойка на Доставчика съгласно условията на чл. 9.1. по-долу.

8.4. Ако Клиентът просрочи с повече от 7 (седем) календарни дни заплащането на възнаграждение за определена услуга, Доставчикът има право да развали Договора по отношение на тази услуга.

8.5. Доставчикът има право да ограничи и/или прекрати предоставянето на Услугата на Клиент, който е заявил, че иска да продължи да получава услугата за нов абонаментен период, но не е заплатил дължимото възнаграждение. В случай че Клиентът просрочи с повече от 7 (седем) календарни дни заплащането на възнаграждението за новия абонаментен период, то Доставчикът има право да развали Договора по отношение на тази услуга.

8.6. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно сключения с Клиента договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България или в нарушение на настоящите общи правила.

8.7. Времето за съхранение на данни върху виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени поради нарушение на условията на Договора или тези Общи условия, зависи от техническата възможност на Доставчика да съхранява данните, но не повече от 30 дни. След изтичането на срока по този член или при изрично получени от Клиента указания, Доставчикът изтрива изцяло сървърите.

 

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. Ако Клиентът прекрати договора на основание чл.8.3. от настоящите Общи условия:

 1. дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение до оставащия срок на договора (съгласно плана, който е избрал);
 2. в случай че Клиентът е платил изцяло възнаграждението на Доставчика по договора, последният има право да задържи остатъка като обезщетение.

9.2. Когато договорът бъде прекратен на основание чл.8.4. и чл.8.5. от Общите условия, Клиентът дължи неустойка в размер на възнаграждението до оставащия период на договора.

9.3. В случай на забавено плащане на дължима от Клиента сума Доставчикът има право на неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден забава до окончателното изплащане. Неустойката се заплаща най-късно заедно с дължимата месечна такса за следващия месец. В случай че забавата продължи повече от 7 (седем) календарни дни, Доставчикът може да развали Договора при условията на чл.8.4 по-горе.

9.4. Независимо от разпоредбите на настоящия раздел, в случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Клиентът дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Клиентът носи самостоятелна отговорност за съдържанието на получаваните, съхраняваните или изпращаните от него данни чрез услугата. Клиентската услуга не може да има съдържание, което Клиентът няма право да излъчва съгласно приложимото законодателство, включително, но не само относно: забрана за реклама, домашно пазаруване, лотарии, хазарт, игри и теле-маркетинг и др. Освен това, Клиентът носи самостоятелна отговорност по отношение на правата на интелектуална собственост (авторско право и сродните му права) върху съдържанието на неговата услуга съгласно приложимото законодателство. Приложимо законодателство означава всички настоящи или бъдещи закони, регламенти, директиви или конвенции, приети от всеки компетентен орган във всяка държава, които имат контрол по отношение на дейностите, обхванати от настоящия договор, доколкото тези закони или подзаконови нормативни актове са действали по времето на предоставяне на услугите.

10.2. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица, без значение дали са основателни или не, за всички щети и разходи, вкл. адвокатски хонорари и съдебни разноски, произтичащи от или във връзка с:

 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
 2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и
 3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора.

10.3. Доставчикът не отговаря за вреди причинени от Клиента на трети лица.

10.4. Доставчикът не отговаря за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиентът в процеса на използване или неизползване на Услугата.

10.5. Доставчикът не носи отговорност при промяна на вида или функционалността на външни доставчици като cPanel, LiteSpeed и др.

11 Защита на личните данни

11.1 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

11.2 Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. “б” от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

11.3 Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://webforge.bg/politika-za-obrabotvane-na-lichni-danni/, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

11.4 При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

11.5 От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

12. ФОРС МАЖОР

12.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на форсмажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Докато трае непреодолимата сила или случайното събитие, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, станали изискуеми преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.

12.2. Под непреодолима сила се разбира всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Такива обстоятелства са, като изброяването е неизчерпателно: земетресения, наводнения, пожари или други природни бедствия, епидемии; война, революция, въстание, бунт или други граждански събития, производствени или други аварии; терористични актове; акт на компетентен държавен, регулаторен, административен или съдебен орган, чрез който може да бъде временно спряно или прекратено изпълнението на договора. За форсмажорни обстоятелства се считат и действията на трети лица извън контрола на Доставчика, които са поставили Доставчика в обективна невъзможност да предостави услугите.

12.3. Страната, която е засегната от непреодолима сила, трябва да уведоми другата в писмена форма за настъпването на форсмажорните обстоятелства, предполагаемите последици, както и относно очакваната продължителност на невъзможността си да изпълнява своите задължения по договора.

12.4. Ако в резултат на непреодолима сила изпълнението на задълженията на някоя от страните е само частично засегнато, то тази страна ще бъде отговорна за изпълнение на задълженията, които не са засегнати от непреодолимата сила.

12.5. Всяко неизпълнено задължение, чието неизпълнение се дължи на непреодолима сила, трябва да се изпълни от засегнатата страна, когато стане възможно, след прекратяването на непреодолимата сила с изключение на случаите, когато подобно изпълнение не е вече практически осъществимо или не се изисква от другата страна.

12.6. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 30 дни, всяка от страните може да прекрати засегнатата от форсмажор услуга без да дължи обезщетение, с отправяне на писмено уведомление с обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава Клиента от задълженията му за плащане, възникнали преди датата на прекратяването.

 

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Всички материали, предоставени на този уеб сайт, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и др. графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги са обект на интелектуална собственост, защитен от Закона за авторските права и останалите закони за защита на интелектуалната собственост, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Доставчика.

13.2. Доставчикът не отстъпва и Клиентът не придобива авторски и/или други права на интелектуална собственост върху софтуер във връзка с предоставяните услуги от Доставчика на Клиента.

13.3. Доставчикът запазва правото си да ограничава или напълно да изключва уеб сайтове, които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина на уеб сайта си, без съгласието на реалния собственик, който евентуално предлага тази собственост срещу заплащане.

13.4. Клиентът безвъзмездно отстъпва на Доставчика неизключителното право да използва фирменото му наименование и/или търговска марка, както следва:

 1. като част от маркетингови и презентационни материали на Доставчика;
 2. в списък с клиенти, публикуван на интернет страницата на Доставчика.

13.5. По време на действието на Договора и за срок от 1 година след това, всяка страна се задължава да не разгласява пред трети лица и пази в тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на другата страна, предоставени при условията на конфиденциалност или които разумно може да се предположи според обстоятелствата, че представляват конфиденциална информация. Всяка от страните се задължава да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Търговските параметри и условия на Договора представляват конфиденциална информация.

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Заглавията в настоящите Общи условия са използвани само за удобство и не оказват влияние при тълкуване на отделните текстове, включително на волята на Страните.

14.2. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. При извършване на промяна, актуализираната версия на Общите условия ще бъде публикувана на уебсайта на Доставчика https://www.webforge.bg и влиза в сила непосредствено след публикуването ѝ. Доставчикът изпраща информационен имейл за извършената актуализация на Общите условия, като те влизат в сила 30 дни след получаване на съобщението от Доставчика.

 

Настоящите общи условия са приети от Уеб Фордж ООД на 12.02.2024 г. и влизат в сила, считано от 12.02.2024 г.